БОХ тухай хууль, Хог хаягдлын тухай хууль, ТХГН-ийн тухай хууль, Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн үндэсний хөтөлбөр, Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд  хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн зорилтуудыг хангуулах ажлын хүрээнд  Дарьганга сумын нийт малчин өрхийн дунд 2,5 сая төгрөгийн шагналын сантай бүтэн жилийн хугацаатай  “ ХОГГҮЙ ХОТ АЙЛ ” шалгаруулах  болзолт уралдааныг хамгаалалтын захиргаанаас санаачлан Дарьганга сумын ЗДТГ-тай хамтран 2017 оноос эхлэн жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулж байна.

2019 оны шалгаруулалтыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг Засаг даргын захирамжаар 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй  томилж  болзолт уралдааны шаардлагыг хангаж баг тус бүрээс шалгарсан өрхүүдийг шалгуур үзүүлэлт бүрээр нарийвчлан дүгнэж гаргаж нийт 4 багаас уралдааны шаардлага болзолыг хангасан 1 дүгээр багийн иргэн  У.Элбэгзаяа, М.Мөнхбат , 2 дугаар багийн иргэн