2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар Тал хээрийн тууртны / Цагаан зээр /  3  удаагийн ажиглалт хийж  1600 гаруй    /  давхардсан тоогоор /  бодьгал бүртгэгдлээ. Ажиглалтаар  Ооно 420, Шаргачин  600 гаруй  Янзага 62, тодорхойгүй 400 гаруй  бодьгал тус тус тэмдэглэгдсэн байна.

Тус судалгааг хийхдээ шугман замналын арга  болон цэгэн тооллогын арга зүйг ашиглан  хийж гүйцэтгэсэн. Цагаан зээрийн тохиолдоцыг авч үзвэл  2019 оны 2-5 сард  Дарьгангын БЦГ – ын орчны бүсэд болон Шилийн богд,  Бор хөндий, Цагаан чулуу, Салхит,Хөөврийн зүүн ширээ,Бор хөндий, Хамрууд,  Нартын уул, Талын тав, Таван хашаат, Өргөөтийн ширээ,Хөөвөр, Баян дулаан, Монгол зэрэг газруудад сар бүрийн ажиглалтын мэдээгээр бүртгэгдсэн. Харин 4-5 сард тус бүс нутагт Цагаан зээр шилжилт хөдөлгөөн нь бараг ажиглагдаагүй. Өөрөөр хэлбэл энэ хавар цаг агаарын хувьд хуурайшилт ихтэй хур тундас бага, усны га