Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны 02 сарын 28 ны өдрийн 02 дугаар албан даалгавар хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд болон БОАЖЯ-наас Аялал жуулчлалыг үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, 13-15 мянган үйлчилгээний ажилчид болон хөдөлмөр эрхлэх насны ажилгүй иргэдэд мэргэжил олгох замаар ажлын байраар хангах, тогтвортой амьжиргааг бий болгох зорилгоор 2019 оны 06 дугаар сарын 10– 15 ны хооронд Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт хотод аялал жуулчлал, зочлох үйлчилгээний төрөлжсөн сургалт зохион байгуулагдлаа.   Дарьганга сумын ААНБ-аас 5,  ажилгүй иргэдээс 15, Хамгаалалтын захиргаанаас 3, бусад байгууллагуудаас 4 нийт 27  хүн хамрагдлаа.

 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now